PCN nieuwjaarsbijeenkomst.       

Het bestuur van het PCN nodigt haar leden en  branchegenoten van harte uit voor haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Op woensdag 22 januari luiden we 2020 in, opnieuw in het sfeervolle Bosvreugd in Tilburg.

Voor de zesde keer reiken we de Koos Zwart Award uit aan een persoon of organisatie die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis.
Daarnaast staan er vier korte presentaties op het programma van o.a. mr. André Beckers en mr. John Roozen, over actuele ontwikkelingen in de branche en in de politiek.

Uiteraard is er ook ruim gelegenheid om bij te praten met collega’s uit heel Nederland, onder het genot van een hapje en een drankje.

zie P R O G R A M MA....

PCN Bosvreugd 19012017 foto Derrick petit
Ik zie u graag de 22e bij Bosvreugd,
Hein Schafrat
Voorzitter PCN

NB: aanmelden per mail verplicht!
De toegang is gratis voor maximaal twee personen per onderneming, aanmelding per mail is verplicht. Mail uiterlijk 20 januari 2020 naar

 

Woensdag 22 januari 2019
14.00 – 19.00 uur
Cultuurbos Bosvreugd
Reeshofdijk 12
5044 VB Tilburg

 

 

|

Vanaf 1 april 2020 zal het verbod op rookruimtes in de horeca worden gehandhaafd. Eind september werden in een uitspraak van de Hoge Raad al deze rookruimtes per direct verboden. De komende tijd kunnen horecaondernemers zich voorbereiden en heeft de NVWA de tijd om het toezicht in te richten.

Blokhuis: “De uitspraak van de rechter zette een streep door de afspraken die ik met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heb gemaakt over het sluiten van rookruimtes in de horeca in 2022. Ik wil graag dat er een eind komt aan alle rookruimtes, hoe eerder hoe beter, maar ik wil dit ook goed regelen met horecaondernemers en gemeenten. Ik heb gesproken met de Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW en de NVWA en heb in mijn besluitvorming signalen vanuit gemeenten meegenomen. Na een zorgvuldige afweging heb ik gekozen voor 1 april als startdatum voor de handhaving. Horecaondernemers hebben daarmee de tijd om de nodige aanpassingen te maken en afspraken te maken met gemeenten over eventuele overlast van rokers op straat.”
Heldere communicatie

Onder sommige horecaondernemers heerst er onduidelijkheid over wat het verbod voor hen betekent en wat de gevolgen zijn. Blokhuis vraagt de NVWA om de komende tijd te gebruiken om de ondernemers te informeren, onder andere door het uitreiken van een flyer met daarin vragen en antwoorden. Ook KHN en andere brancheorganisaties gaan deze flyer verspreiden.

Daarnaast zal de NVWA de komende tijd bij reguliere controles ondernemers aanspreken die nog een rookruimte hebben. “Heldere communicatie naar de horecaondernemers over de uitspraak is van groot belang. Ik wil dat zij zo goed mogelijk begrijpen wat de uitspraak voor ze betekent,” zegt Blokhuis.
Rookruimtes op de werkplek

Ook de rookruimtes op de werkplek gaan verdwijnen. Blokhuis verkent of wetgeving hierover in 2022 in kan gaan. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat het bedrijfsleven een convenant zou sluiten waarmee rookruimtes op de werkplek voor 2023 verleden tijd zouden zijn. Als dat niet zou lukken is afgesproken dat Blokhuis tot wetgeving over zou gaan. Ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft laten weten geen heil te zien in een convenant.

“Het is onwenselijk dat er veel tijd zit tussen het moment waarop verschillende sectoren rookruimtes afschaffen. In dat licht zou het mooi zijn dat rookruimtes op de werkplek in 2022 verdwijnen. Ik ga verkennen of dat mogelijk is”, zegt Blokhuis. De staatssecretaris verkent naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad ook of het sluiten van rookruimtes in (semi-)overheidsgebouwen en openbare gebouwen kan worden vervroegd naar 2021. Voor het kerstreces verwacht hij de Tweede Kamer hierover te kunnen informeren.

Rijksoverheid Nieuwsbericht | 18-10-2019

Visie VNG op AMvB experiment gesloten coffeeshopketen lees meer ...

Afgelopen vrijdag is het THC-rapport 2017-2018 uitgekomen. Het gemiddeld THC-gehalte in de meest populaire Nederwiet verkocht in coffeeshops (16,8%) is gelijk ten opzichte van vorig jaar. Als er iets verder wordt teruggekeken is er een lichte stijging te zien in de afgelopen 5 jaren. Voor geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddeld gehalte nog nooit zo hoog was (23,5%), dit gehalte is veel hoger dan vijf jaar geleden (gemiddelde in 2014 was 14,9%). Dit komt waarschijnlijk doordat in Marokko meer gebruik wordt gemaakt van planten van Nederlandse herkomst.

U kunt het rapport downloaden THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2017-2018/ 

Daarnaast is vorige week het Jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor verschenen met daarin een hoofdstuk geweid aan cannabis (https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/highlights-nationale-drug-monitor-2018)

 

 

 


Op 1 december 2017 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van 7 houders van Amsterdamse coffeeshops verworpen, die vanwege nieuw gemeentelijk beleid hun ondernemingen niet mochten voortzetten aangezien de gedurende vele jaren aan hen afgegeven gedoogverklaringen op grond van dit nieuwe beleid niet langer werden verlengd. De exploitanten waren het daar niet mee eens en vroegen de rechtbank om een verklaring voor recht dat de gemeente onrechtmatig handelde door de gedoogverklaringen niet te verlengen. Daartoe werd onder meer betoogd dat het gewijzigd coffeeshopbeleid was ingegeven door (economisch-) ruimtelijk beleid en niet door motieven ontleend aan de volksgezondheid of de openbare orde. Ook betoogden de exploitanten dat het feit dat geen enkele financiële compensatie werd geboden de uitvoering van het nieuwe beleid jegens hen onrechtmatig maakte.
In navolging van het Hof werd echter gesteld dat gedogen iets heel anders is dan vergunnen. De aard en inhoud van het gedoogbeleid zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen in maatschappelijke en politieke inzichten. Daaruit vloeit voort dat een gedoogverklaring niet alleen kan worden ingetrokken indien de daaraan verbonden voorwaarden worden overtreden, maar ook indien er sprake is van gewijzigde beleidsinzichten. Het niet verlengen van een gedoogverklaring is daarom te beschouwen als een normaal risico dat kleeft aan het exploiteren van een coffeeshop, zodat reeds daarom een nadeelcompensatie in de bovenbedoelde zin niet aan de orde is.

Bron: mr. Bas ten Kate via Binnenlands bestuur, 23-12-2017 http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/nysingh-advocaten-notarissen/opiumwet-niet-verlengen-gedoogverklaring.9577565.lynkx

 

Scenarioverkenning Cannabis
Rapportage ex ante impactanalyse

Deze rapportage geeft inzicht in de gevolgen van mogelijke wijzigingen in het cannabisbeleid. Er is een
impactanalyse uitgevoerd gericht op de werklastgevolgen voor de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
toezichts-en handhavingsketen; daarbij is gekeken naar drie mogelijke scenario’s.
De beleids scenario’s zijn opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) in samenwerking met
het ministerie van VWS en  met inputvan diverse experts.
De beleidsscenario’s betre ffen:
a. Het reguleren van de teelt van cannabis ten behoeve van de verkoop in gereguleerde verkooppunten;
b. Het gedogen van de teelt van cannabis ten behoeve van de verkoop in gedoogde verkooppunten;
c. Het verbieden (lees: niet meer gedogen) van de verkoop van cannabis, waarbij de teelt verboden blijft.
De scenario’s worden in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt.
In bijlage A zijn de scenario’s, zoals deze zijn opgesteld door het ministerie van V&J, opgenomen.
Deze ex ante impactanalyse is uitgevoerd door de afdeling Simulatiemodellen Strafrechtsketen (SMS) van het
ministerie van V&J in samenwerking met onderzoeks-en adviesbureau Significant.
 
Auteur(s): M. Goedvolk, M. Leijsen, J. Nijhuis en M. Sabiran

 

 

Scenarioverkenning Cannabis
Rapportage exante impactanalyse
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Barneveld
,
4 april 2017
Versie:1.6
Auteur(s): M. Go
Rapportage exante impactanalyse

 

 

Lees hier meer

 

 

Samenvatting
In Noord-Nederland wordt in de 50 coffeeshops naar schatting jaarlijks maximaal 10 ton aan softdrugs verkocht met een omzet van bijna 90 miljoen euro. De distributieketen is erg divers met een nadrukkelijke rol voor de professionele tussenhandel die in tijden van schaarste de aanvoer waarborgt. Niet alle geproduceerde hennep eindigt bij coffeeshops; een deel komt terecht bij (straat)dealers en een deel wordt naar het buitenland geëxporteerd. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in opdracht van Politie en Wetenschap. Door de tussenhandel is de oorsprong van de softdrugs uiteindelijk niet meer goed te achterhalen, ook niet voor de eindgebruikers. De onderzoekers doen aanbevelingen om als politie de productie- en distributienetwerken beter in kaart te brengen.
J. Snippe, R. Mennes, M. Sijtstra, B. Bieleman (Intraval Onderzoek en advies). Politiekunde 90

Lees hier meer

 

De financiering van coffeeshops

In de Nederlandse coffeeshops zijn boven- en onderwereld nauw met elkaar verstrengeld.
De Rabobank en een bekende van de Napolitaanse maffia staan in de wietwereld letterlijk zij aan zij.
Banken,pensioenfondsen en rijke Nederlanders hebben grote belangen opgebouwd in de sector die balanceert op de grens van de legaliteit.

Lees hier meer

Cannabis Bevrijdingsdag
Zondag 11 juni, Flevopark, Amsterdam

Het PCN is dit jaar opnieuw official partner van Cannabis Bevrijdingsdag, het grootste cannabis evenement van Nederland. Op het programma staan optredens van sprekers en artiesten uit binnen- en buitenland, een grote Hennepmarkt, een Vape Lounge verzorgd door Boerejongens, het nieuwe onderdeel Cannabis University en de uitreiking van de Koos Zwart Award door het PCN. Meer informatie over de programmering is te vinden op www.cannabis-bevrijdingsdag.nl.

Het PCN heeft het genoegen haar leden uit te nodigen voor de exclusieve VIP Lounge achter het podium, bestaande uit een sfeervolle Ger tent en een ruim terras. een iedeale kans om onder het genot van een drankje, een hapje en natuurlijk iets te roken, collega’s ontmoeten en nieuwe contacten op te doen binnen en buiten de branche.
Het PCN reikt de Koos Zwart Award uit aan iemand die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor normalisering en legalisering. De uitreiking van de Highlife Cannabis Cup vindt dit jaar in de VIP Lounge plaats.

Voor elk PCN lid zijn twee gratis VIP kaarten beschikbaar. Niet-leden kunnen VIP kaarten bestellen voor €50 per stuk. Mail dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 juni naar en vermeld de namen van de mensen die naar Cannabis Bevrijdingsdag komen.

Nog geen lid van het PCN, stap in, doe mee en wordt lid, er zijn nog een beperkt aantal kaarten voor de exclusieve VIP Lounge beschikbaar.

Tot ziens in het Flevopark op 11 juni!

Hein Schafrat
Voorzitter PCN

Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) is dit jaar opnieuw official partner van Cannabis Bevrijdingsdag, het grootste cannabis en hennep evenement van Nederland. De achtste editie vindt plaats op zondag 12 juni in het Flevopark in Amsterdam. Op het programma staan optredens van binnen- en buitenlandse artiesten en sprekers, een grote Hennepmarkt, het Cannabis Filmfestival en de uitreiking van de Koos Zwart Award door het PCN.

Het PCN heeft het genoegen u uit te nodigen voor de exclusieve VIP Lounge achter het podium. Deze VIP Lounge bestaat uit een sfeervolle Ger (Mongolische nomadentent) en een ruim terras. Onder het genot van een drankje, een hapje en natuurlijk iets te roken kunt u collega's ontmoeten en nieuwe contacten op doen binnen en buiten de branche. Het PCN heeft een eigen tafel in de VIP Lounge, met informatie over onze activiteiten en de voordelen van lidmaatschap.

Het PCN stelt per coffeeshop maximaal twee VIP polsbandjes beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar   met de naam van de persoon of personen die op 12 juni naar Cannabis Bevrijdingsdag komen.

Meer informatie over de programmering van Cannabis Bevrijdingsdag is te vinden op www.cannabis-bevrijdingsdag.nl

Hopelijk tot ziens in het Flevopark!

Wouter van Egmond
Voorzitter PCN

Persbericht 2 december 2015

 

Geachte redactie / journalist,

De PCN heeft met belangstelling kennis genomen van het voorstel van de VNG commissie voor een geregelde cannabisketen. Het is een constructieve oplossing voor de achterdeurproblematiek. De commissie onderstreept dat het niet meer is uit te leggen aan de Nederlandse bevolking dat wiet wel mag worden verkocht in de coffeeshop, maar dat het niet mag worden aangevoerd en geproduceerd. Het Haarlemse keurmerk voor coffeeshops, dat naast de gedoogcriteria ook eisen stelt aan de opleiding van het personeel en informatie over cannabisproducten wordt in het rapport van de VNG commissie aangehaald als een positief voorbeeld voor kwaliteitsverbetering binnen de coffeeshops. Wij onderschrijven dit.
Wouter van Egmond, voorzitter PCN: “Het voorstel om te experimenten met andere soorten verkooppunten voor cannabis is interessant. Wel moeten we niet vergeten dat de coffeeshop al 25 jaar onderdeel is van het cannabisbeleid. Bonafide coffeeshops zorgen voor voorlichting over het product en de risico’s van cannabisconsumptie, hebben gekwalificeerd personeel, zorgen ervoor dat er geen minderjarigen binnenkomen en hebben een goede relatie met de buurt en het lokaal bestuur. Dat mag niet verloren gaan.”
Als punt van kritiek wil Van Egmond nog wijzen op de problemen die samenhangen met de beperkte handelsvoorraad. Veel coffeeshops hebben niet genoeg aan de handelsvoorraad. Dat betekent dat coffeeshops hun handelsvoorraad verschillende malen per dag moeten aanvullen. Aangezien dit niet onder het gedoogbeleid valt moet dit illegaal gebeuren wat de nodige veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Gemeenten verwachten immers dat coffeeshops geen nee verkopen aan hun klanten, omdat die anders hun wiet op straat gaan kopen wat niet gewenst is.
Van Egmond: “ Een vergroting van de handelsvoorraad  van de coffeeshop zou een oplossing zijn. Dit is veiliger en scheelt ook de nodige maatschappelijke kosten. Veel rechtszaken waar coffeeshops bij betrokken zijn gaan immers over een te grote handelsvoorraad.”

Platform Cannabisondernemingen Nederland

Het failliet van het gedogen (rapport Bestuurlijke werkgroep, pdf)

Tilburgse coffeeshoppionier al anderhalf jaar opgesloten in Thailand
               

EINDHOVEN – Deze week gaat de campagne 'Justice for Johan' van start. Doel van de campagne en gelijknamige website is aandacht vragen voor het lot van de Tilburgse coffeeshoppionier Johan van Laarhoven, die sinds juli 2014 onder erbarmelijke omstandigheden gevangen zit in Thailand. Op 10 november wijst de rechtbank in Bangkok vonnis.

De campagne is een initiatief van de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod en wordt ondersteund door verschillende organisaties op het gebied van cannabis en drugsbeleid. Op de website justiceforjohan.nl wordt de zaak uit de doeken gedaan, inclusief de ronduit dubieuze rol van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Naast een reconstructie, video's en media artikelen bevat de website oproepen om brieven te sturen naar Johan van Laarhoven, de Nederlandse ambassadeur in Thailand en minister van buitenlandse zaken Bert Koenders.

Van Laarhoven heeft een grote bijdrage geleverd aan de cannabiscultuur in Nederland. In 1982 startte hij de eerste openlijke coffeeshop van Zuid Nederland, Ochtendgloren, in Tilburg. Deze bescheiden shop groeide uit tot een keten, The Grass Company, met twee coffeeshops in Tilburg en twee in Den Bosch. De coffeeshops van The Grass Company zijn regelmatig bezocht door delegaties van politici, politie en ambtenaren als voorbeeld van modern ondernemerschap in de cannabisbranche. Net als TGC Trading, groothandel in rokersbenodigdheden, bieden de TGC coffeeshops legaal werk aan tientallen mensen.

Wie zich verdiept in de zaak kan niet anders concluderen dan dat het Openbaar Ministerie onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld. Met rampzalige gevolgen voor Van Laarhoven, zijn vrouw Toekta en zijn familie. In de woorden van zijn advocaat Gerard Spong: “Het Nederlandse OM heeft na een uiterst onzorgvuldige rechtshulpoperatie die de term koehandel alleszins verdient de huid van Johan, in ruil voor wat informatie verstrekt aan een Openbaar Ministerie in een dictatoriaal regime, verkwanseld.” Resultaat is dat Van Laarhoven nu al anderhalf jaar weg kwijnt in de Bangkok Remand Prison, met vijftig man in een hok van veertig vierkante meter. 'Als slaapplek: een rubbermatje, op de vloer. Medegedetineerden met aids, open tbc. Een bajesklant die overlijdt en dagen blijft liggen. De hitte, de stank, het varkensvoer. Van Laarhoven zelf met ernstige gezondheidsproblemen: een operatie aan de galblaas, diabetes.' (citaat uit Mannen Magazine, augustus 2015)

Een paar maanden voor de arrestatie van Van Laarhoven en zijn echtgenote nam een militaire junta de macht over in Thailand, wat een rechtvaardige rechtsgang onmogelijk maakt. Net als elke Nederlandse staatsburger heeft Johan van Laarhoven recht op een eerlijk proces, in eigen land. Het is aan het Nederlandse OM te wijten dat hij in Thailand is gearresteerd. Met de campagne Justice for Johan vraagt het VOC aandacht voor zijn zaak en vragen we de Nederlandse overheid actief mee te werken aan onmiddellijke repatriëring en een eerlijk proces in ons land

Klik hier voor meer informatie.

'Verdere regulering van de cannabisketen is onvermijdelijk'
Coffeeshops stellen criteria voor bonafide cannabisproducenten op

UTRECHT – Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN), de belangenvereniging van ondernemers in de cannabisbranche, heeft zeven criteria opgesteld waaraan bonafide cannabisproducenten zouden moeten voldoen. 'Voor het eerst neemt de branche zelf nu een standpunt in over gereguleerde cannabisteelt',

In Fort aan de Klop in Utrecht overlegden zo'n zeventig coffeeshopondernemers op 23 september over regulering van de cannabisteelt. Voorafgaand aan het debat waren er presentaties van drie bijzondere ervaringsdeskundigen. James Burton, de eerste legale medicinale kweker van ons land en oprichter van de Stichting Institute of Medical Marijuana, vertelde wat er komt kijken bij het telen, beveiligen, drogen, testen, verpakken en vervoeren van grote hoeveelheden cannabis. Voormalig VWS topambtenaar Kaj Hollemans verkende het politieke en bestuurlijke spectrum. Advocaat Sidney Smeets lichtte de recente juridische doorbraken op het gebied van cannabis toe.

Na een levendige discussie, geleid door wetenschapsjournalist Thijs Roes (oa VICE), kwamen de deelnemers zeven criteria overeen, waaraan een bonafide cannabisproducent zou moeten voldoen. Al in 2001 stelde het PCN twaalf criteria vast waaraan bonafide coffeeshops moeten voldoen. Gezien de discussie over regulering van de achterdeur en de internationale trend richting legalisering van cannabis (Uruguay, VS, Spanje, Portugal, België) acht het PCN de tijd nu rijp om een soortgelijk kader te schetsen voor producenten van cannabis.

PCN voorzitter Wouter van Egmond: 'Verdere regulering van de cannabisketen is onvermijdelijk en heeft eigenlijk alleen maar voordelen: meer belastinginkomsten, meer werkgelegenheid, minder misdaad en minder overlast. En, als we het goed doen, betere kwaliteit en meer diversiteit. Met deze criteria willen we vanuit onze expertise en ervaring een bijdrage leveren aan het debat over hoe je regulering het beste aan zou kunnen pakken.' Onder de zeventig deelnemers waren zowel leden als niet-leden van het PCN, uit alle delen van het land.

De zeven criteria die zij overeen zijn gekomen:

1: Een bonafide cannabisproducent voldoet aan de wettelijke eisen van een deugdelijke bedrijfsvoering.
2: Een bonafide cannabisproducent streeft naar het gebruik van duurzame energie.
3. Een bonafide cannabisproducent streeft naar een biologische bedrijfsvoering en houdt zich aan de Good Agricultural Practices (GAP).
4. Een bonafide cannabisproducent geeft inzicht in het gehalte thc, cbd en andere cannabinoïden, terpenen en andere werkzame stoffen.
5. Planten en daaruit voortkomende cannabisproducten zijn te allen tijden traceerbaar.
6. Een bonafide cannabisproducent levert uitsluitend aan coffeeshops met een vergunning.
7. Een bonafide cannabisproducent is lid van een landelijke of lokale belangen- of branchevereniging.

THC gehalte cannabis stabiel blijkt uit THC-monitor 3 juli 2015

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van VWS. Voor deze monitor werden in 50 van de 591 coffeeshops cannabismonsters gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de meest populaire (=meest verkochte) nederwiet 15,3%. Dit percentage verschilde niet significant van dat van 2014 (toen 14,6%). Naast de meest populaire nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 17,1% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 17,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 31,6% en wiet uit het buitenland 4,8%.

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; de afgelopen jaren bewoog het percentage zich tussen de 13 en 17%.

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat vrijwel geen CBD (gemiddeld 0,3%), maar geïmporteerde hasj bevat wel CBD (gemiddeld 7,7%).

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop bleven gelijk aan vorig jaar. Voor een gram van de meest populaire nederwiet moest €9,81 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld €8,91.

THC concentraties in wiet nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2014 2015klik hier voor het volledige rapport


 

 

De drinkende roker - Joos van Craesbeeck (17e eeuw)

De Gouden Eeuw staat in de beeldvorming bekend als een welvarende periode uit de Nederlandse geschiedenis. Ondanks een oorlog met Spanje werd de Republiek stinkend rijk, mede door de Verenigde Oost-Indische Compagnie en het aandelensysteem dat dit bedrijf introduceerde. De Republiek blonk voorts uit in de schilderkunst, Amsterdam was de stapelmarkt van Europa en de Nederlanders waren ook nog eens uiterst tolerant.

Deze typering van de Republiek is slechts één kant van de historische medaille. De andere kant van de medaille is nog maar nauwelijks onderzocht: hoe stond het met de criminaliteit, het drankgebruik en de seksuele gewoonten in het vroege Nederland? Deze aspecten onderzoekt de Amerikaanse historicus en publicist Benjamin B. Roberts in zijn bondige, fraaie boekje Seks, Drugs en Rock ‘n’ Roll in de Gouden Eeuw (Amsterdam University Press, 2014). De conclusie kan luiden dat de vroege zeventiende eeuw in meerdere opzichten leek op de ruige jaren 1960, die ongeveer 350 jaar later de gemoederen in beweging zou brengen. Er was in de jaren 1960 eigenlijk weinig nieuws onder de zon.

Na een inleidend hoofdstuk over de belangrijkste kenmerken en thema’s betreffende de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek, behandelt Roberts in zes thema’s de zaken waar met name de jeugd zich in die tijd mee bezighield: geweld, mode, drank, seks, drugs en de liedjescultuur van toen.

 

 

 

egbert-tellegen-utopismeIn 2008 verscheen 'Het utopisme van de drugsbestrijding', een magistraal boek over de oorlog tegen drugs van Egbert Tellegen. De gepensioneerde hoogleraar sociologie en milieukunde verbaast zich over de lauwe reacties op de toegenomen repressie rond cannabis.

Een korte omschrijving:
Het gebruik van drugs is een verschijnsel van alle tijden, maar de wereldwijde drugsbestrijding is pas ruim een eeuw geleden begonnen. In dit boek wordt de geschiedenis van de drugsbestrijding beschreven en een reeks van schadelijke effecten van die bestrijding, onder andere voor de rechtsorde en volksgezondheid, besproken.

Een leuk gratis boek om te lezen. Niet alleen de do's staan hierin beschreven maar ook de don'ts en keerzijde van de georganiseerde drugsbestrijders vanuit de overheid. Een leuk leerzaam boek waardoor je tegen bepaalde zaken toch anders gaat aankijken, en of het allemaal wel zo goed is als gezegd wordt.

Het gratis e-boek kunt u hier downloaden

 

 

 

ICN-20140508
ICN van 8 mei 2014

Onderwerpen
- Medical Cannabis Use

 

 

ICN-20140221
ICN van 21 februari 2014

Onderwerp
- 15% THC als wet invoeren lijkt onhaalbaar en wetenschappelijk niet onderbouwd

 

ICN-20140211
ICN van 11 februari 2014

Onderwerpen
- No way The Netherlands exports 80% of its weed.
- Government manipulate scientific results.
- The worldwide raise of Cannabis Social Clubs.

 

ICN-20131108
ICN van 8 november 2013

Onderwerpen
- House evictions through having weed disproportionately
- Experts explain bomb under current drug policies
- Municipalities intended to regulate supply of coffeeshops

 

groeien-naar-regulering
Titel
Groeien naar regulering
 
Klik op de afbeelding voor download van de Nederlandse versie (pdf). De Engelse vertaling kunt u hier downloaded {pdf)

 

onkruid-vergaat-niet
Titel
Onkruid vergaat niet, Deborah Bruin

Informatie
ISBN: 978-90-75924-00-8
Organic Press