Beste branchegenoten,

Wij vinden het belangrijk om  jullie op de hoogte te houden van de stortvloed aan ontwikkelingen in onze branche, ook omdat we jullie mening nodig hebben!

Een tijdslijn van de afgelopen ontwikkelingen:

Op 20 juni jl. heeft de adviescommissie Knottnerus het adviesrapport ‘een experiment met een gesloten cannabisketen’ aangeboden aan het parlement. Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen).
Op 6 juli is daar een kabinetsreactie op gekomen en op 12 juli is de nieuwe Wet ‘ experiment gesloten coffeeshopketen’ ingediend bij de Tweede Kame, met het advies van de Raad van State en in de memorie van toelichting ook de adviezen van VNG, Politie en College.

Een tijdslijn van de komende ontwikkelingen:

De ‘experimenteerwet’ zal eerst in de Tweede Kamer en dan in de Eerste Kamer worden behandeld tijdens een debat of schriftelijke vragenronde. Kamerleden kunnen dan dus nog vragen stellen en wijzigingen aanbrengen door moties en/of amendementen in te dienen.
Zij moeten door ons worden geïnformeerd! Lees de stukken en geef je mening ajb!

Het experiment zelf kent drie fases:

1. De voorbereidende fase, in deze fase geeft de commissie Knottnerus een tweede advies, gepland voor het najaar van 2018. Deze zal als basis dienen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met de uitwerking van het experiment zoals voorwaarden voor deelnemende gemeenten, telers, coffeeshopondernemers, toezichthouders en het product zelf. Deze AMvB zal dezelfde weg afleggen als de experimenteerwet en in beide Kamers besproken worden. In deze fase zullen ook de beloofde 15 soorten Wiet en 10 soorten Hasj moeten worden geteeld. Hierdoor is de tijdsduur van deze fase onbekend.

2. De experimenteerfase, deze duurt 4 jaar en gaat in op het moment dat de experimenteerwet gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Er is dan een begeleidingscommissie ingesteld die het experiment monitort en die 8 maanden voor het einde het evaluatieverslag indient, waarna het Kabinet binnen max. 4 maanden met een reactie komt welke gevolgen zij aan het experiment wil verbinden. Het is mogelijk om de experimenteerfase te verlengen, eerder te stoppen of om te zetten in definitieve wetgeving.

3. De afbouwfase. Deze duurt 6 maanden en is een vorm van overgangsrecht tussen het einde van het experiment en het opnieuw gelden van de huidige gedoogregels, om te voorkomen dat deelnemers na 4 jaar meteen weer strafbaar zijn. Deze fase zal alleen plaatsvinden als het Kabinet besluit dat het experiment mislukt is en geen opvolging verdient.

Een groot deel van de plannen is al terug te vinden in het bijbehorende rapport
Om jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en om jullie mening hierover te horen organiseren wij in November onze volgende:

Meet en Greet met als thema de ‘Experimenteerwet’

De exacte datum kunt u een maand van tevoren verwachten.

Op de PCN site zijn alle stukken digitaal terug te vinden  onder ‘Kamerstukken’. 2018